Overleg verbeteringen veiligheid Broekstraat

Overleg verbeteringen veiligheid Broekstraat

25 mei 2018 Persberichten 0

Basisschool de Nettelhorst, ouders, gemeente Lochem, provincie en Slimsteweg in gesprek over verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Broekstraat Nettelhorsterweg

 Op 23 mei zat een gemêleerd gezelschap om de tafel om te praten over de verkeersveiligheid met name voor schoolgaande kinderen op de kruising Broekstraat/Nettelhorsterweg. De provincie gaat met de Nettelhorsterweg in 2020 aan de slag in het kader van de onderhoudscyclus. Maar door een aantal ongelukken drongen ouders en school en Slimsteweg aan op snellere maatregelen. Gezamenlijk is gekeken wat er op kortere termijn zou kunnen gebeuren. Daarbij gaat het niet alleen om maatregelen die de provincie kan nemen, maar ook wat ouders, school, kinderen en weggebruikers zelf kunnen doen om de weg veiliger te maken.

Gesprekspartners rond de tafel
Het overleg vond plaats tussen de directeur van de Basisschool de Nettelhorst, vier ouders uit de Ouderraad, vertegenwoordiger van de gemeente, dhr Leeflang, vertegenwoordiger van Slimsteweg en de verkeerskundige en projectleider van de provincie. Daarnaast waren er op verzoek van de Slimsteweg ook twee studenten van Saxion aanwezig.

Veilig oversteken
De ouders vertelden tijdens het gesprek dat ze vinden dat het onveilig voelt als vrachtwagens links en rechts langs razen terwijl de kinderen oversteken. Zeker als er wordt overgestoken met meerdere kinderen tegelijk. Daarom zien zij graag dat er een fietstunnel komt of een brug. Volgens de provincie is een fietstunnel of fietsbrug geen reële oplossing. Deze is niet goed en op de juiste plaats in te passen en kost naar verhouding teveel. Daarom staat er nu een middengeleider gepland. Dat is een soort oversteekeiland waardoor mensen in twee keer kunnen oversteken.
Bij het oversteken van een provinciale weg is het risico voor ongelukken altijd groter dan op een gemeentelijke weg. Daarom is de praktijk dat jonge kinderen tot 12 jaar niet alleen oversteken. Dat is ook niet gewenst. Bovendien moeten kinderen ook goed leren hoe ze een provinciale weg veilig over kunnen steken. Uit onderzoek blijkt dat hierbij het voorbeeldgedrag van ouders heel belangrijk is. Het onderwerp verkeerseducatie kwam ook in het gesprek aan bod.

Fietsen Broekstraat
De gemeente Lochem was ook aanwezig. Dat was voor de ouders de gelegenheid om te vertellen dat ze nog niets hadden gehoord over de verbetering van de fietsstructuur langs de Broekstraat en ter hoogte van het huidige kruispunt. Het fietspad blijkt richting kruispunt sterk op te lopen en in de directe omgeving staan een aantal bomen in de weg die het uitzicht belemmeren. Deze werkzaamheden staan dit jaar gepland.

Uitkomst van het gesprek
Gezamenlijk zijn 5 actiepunten genoemd waar nu verder aan gewerkt en gestudeerd wordt.
 

  1. Slimsteweg gaat samen met de studenten met Saxion en de provincie uitzoeken welke slimme mogelijkheden er zijn om verkeer te attenderen op overstekende fietsers en de overstekende fietsers te attenderen op de auto’s. Afhankelijk van welke maatregelen dit zijn moet gekeken worden wat daarvan de kosten zijn of hoe dit geïntroduceerd moet worden.
  2. De gemeente Lochem gaat dit jaar het fietspad langs de Broekstraat verbeteren inclusief het gedeelte richting het kruispunt aan de noordzijde van de Nettelhorsterweg. Er wordt uitgezocht of dit nog voor het begin van het nieuwe schooljaar. De werkzaamheden worden afgestemd met de provincie zodat het mooi aansluit op de plannen voor de Nettelhorsterweg.
  3. De provincie wil maatregelen nemen om de herkenbaarheid van het kruispunt te vergroten. Op het kruispunt wordt het uitzicht belemmerd door bomen. Deze zouden voor de geplande werkzaamheden waarschijnlijk al gekapt moeten worden. Onderzocht wordt of dit sneller kan. Wel is hier waarschijnlijk een kapvergunning voor nodig. Gekeken wordt ook naar de verlichting van het kruispunt.
  4. De provincie gaat kijken of het kruispunt al eerder aangepast kan worden met middengeleider. In 2019 in plaats van 2020. Onderzocht moet worden of dit qua procedure en technisch haalbaar is.
  5. Verkeerseducatie zowel voor scholieren als voor de ouders (als voorbeeldrol) is belangrijk. School en ouders staan hiervoor open. Samen met de ROVON wordt onderzocht of dit in het nieuwe schooljaar kan worden opgepakt.

 
Vertrouwen
Belangrijk uitkomst van het gesprek was ook dat er meer vertrouwen en begrip ontstond voor ieders zorgen en standpunten. Bewoners gaven aan dat het vertrouwen in de overheden het afgelopen jaar gedaald was en dus weer moeten groeien. Afgesproken is dat het gesprek nog voor de schoolvakantie een vervolg krijgt. Ook is afgesproken, dat de provincie de regie voert voor de vijf afgesproken acties en de school, ouders en omwonenden regelmatig over de voortgang zal informeren. Daarnaast staat er nog een bestuurlijk overleg gepland op 31 mei met Slimsteweg, gemeente Lochem, gemeente Berkelland en de provincie over de ideeën van burgerinitiatiefgroep de Slimste Weg voor korte en langetermijnideeën om van de Nettelhorsterweg een proeflab te maken voor Leefbaar Verkeer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *